Andmekaitsetingimused

Andmete kasutamine

Registreerumisel kogutud andmeid kasutatakse üksnes konkreetset üritust puudutava organisatoorse (nt oluline muutus ajakavas, valikvõistlustele kutsumine) ja sisulise info jagamiseks ning vajadusel ka tagasiside küsimiseks peale ürituse toimumist.
Uurimislaboris kogutud andmeid kasutatakse statistika tegemiseks (üldine osalejate arv, koolide, piirkondade arvestus, klasside kaupa, tütarlapsed/poisid). Õpetajate e-postile saadetakse labori tööst fotokausta link, klassipildid ning vajadusel klassi koostööfaili link, et oleks võimalik hiljem samal teemal tulemuste üle arutleda, ülesandeid lahendada vms. Lisaks kasutatakse õpetajate e-posti aadressi uutest laboritest teavitamisel.
Samanimelisi isikuid eristab teaduskool isikukoodi alusel. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel (kohtu-, haldusmenetlus, Euroopa Liidu või Eesti õiguses sätestatud kaalukas avalik huvi, politsei nõue vmt).

Andmete hoidmine

Registreerumisel kogutud andmeid hoitakse Tartu Ülikooli veebiserveris.
Olümpiaadide piirkonnavoorus kogutud andmed säilitatakse teaduskooli ja piirkondlike koordinaatorite poolt kuni piirkonnavooru lõplike tulemuste kajastamiseni teaduskooli kodulehel. Olümpiaadide lõppvoorus ja lahtistel võistlustel kogutud registreerimisandmeid säilitatakse üks aasta. Seejärel need kustutatakse. Olümpiaadide tulemused ja võistlusprotokollid avalikustatakse teaduskooli kodulehel isikustatud kujul ja neid isikuandmeid hoitakse 30 aastat.
Uurimislaboris kogutud õpilaste andmeid hoitakse üks aasta, õpetajate meiliaadresse säilitatakse viis aastat. Seejärel need kustutatakse.
Muude ürituste raames kogutud andmed kustutatakse hiljemalt kuu jooksul peale ürituse toimumist.
Kui õpilane on avaldanud soovi edaspidi teaduskooli info saamiseks oma e-postile, liidetakse ta Tartu Ülikooli teaduskooli meililisti, kust ta saab soovi korral lahkuda.

Andmete avalikustamine

Kooskõlastatult Andmekaitse Inspektsiooniga avalikustatakse isikuandmeid sisaldavad materjalid teaduskooli ja olümpiaadide veebilehtedel järgmiselt.

  1. Lähtudes pika ajalooga tavast ja vajadusest tunnustada õpilaste saavutusi ning nende õpetajate panust, avaldatakse olümpiaadide tulemused ja võistlusprotokollid isikustatud kujul: nimi, kool, klass, tulemus ja õpetaja/juhendaja nimi.
  2. Olümpiaadidel ja võistlustel pildistatakse osalejaid. Fotod avalikustatakse TÜ teaduskooli sotsiaalmeediakanalites (Facebook, Instagram) ja kodulehel.
  3. Teaduskool hoiab isikuandmeid avalikuna 30 aastat alates avalikustamisest.
  4. Isikustatud kujul teaduskooli ja olümpiaadide veebilehtedel avaldatud tulemused on otsingumootoritele kättesaamatul kujul.
  5. Isikuandmete avalikustamisest on võimalik igal ajal keelduda, saates kirja aadressile teaduskool@ut.ee ja märkides selles, milliste isikuandmete avalikustamisest ja millisel veebilehel keeldutakse.
  6. Juba avaldatud materjalides olevate isikuandmete avalikustamise lõpetamist on võimalik nõuda igal ajal, saates kirja aadressile teaduskool@ut.ee.
  7. Isikuandmetes muudatuste tegemine võtab aega neli nädalat.

Registreerimisel kogutavad andmed

Olümpiaadide piirkonna- või eelvoorus osalevate õpilaste registreerumine toimub teaduskooli veebilehel elektroonselt või piirkondlike koordinaatorite/koolide poolt kogutud ja teaduskooli saadetud nimekirjade alusel (veebivormile ligipääs parooliga). Registreerimisel küsitakse üldjuhul järgmisi andmeid: nimi, kool, klass, isikukood, kontaktandmed: telefon, e-posti aadress, õpetaja/juhendaja nimi, e-posti aadress, telefon. Vastavalt vajadusele võidakse küsida ülesannete keele vms kohta. Lisaks küsitakse, kas osaleja soovib edaspidi e-posti teel teaduskooli infot saada. Olümpiaadide piirkonnavoorus kogutud andmed säilitatakse teaduskooli ja piirkondlike koordinaatorite poolt kuni piirkonnavooru lõplike tulemuste kajastamiseni teaduskooli kodulehel.

Olümpiaadide lõppvoorus osalevate õpilaste registreerumine toimub teaduskooli veebilehel elektroonselt (juurdepääs vormile parooliga). Registreerimisel küsitakse üldjuhul järgmisi andmeid: nimi, kool, klass, isikukood, kontaktandmed: telefon, e-posti aadress, õpetaja/juhendaja nimi, majutusvajadus (mitmepäevastel üritustel), erivajadused (nt toit). Vastavalt vajadusele võidakse küsida lisainfot vaba aja üritusel (töötuba, ekskursioon, muuseum jne) osalemise, ülesannete keele vms kohta. Lisaks küsitakse, kas osaleja soovib edaspidi e-posti teel teaduskooli infot saada. Registreerimisandmeid säilitatakse üks aasta. Seejärel need kustutatakse. Olümpiaadide tulemused ja võistlusprotokollid avalikustatakse teaduskooli kodulehel isikustatud kujul ja neid isikuandmeid hoitakse 30 aastat. Kodulehel on isikuandmed avalikustatud otsingumootoritele kättesaamatul kujul.

Teaduskooli korraldatavatele lahtistele võistlustele registreerumine toimub elektroonselt teaduskooli veebilehel (juurdepääs vormile parooliga). Registreerimisel küsitakse üldjuhul järgmisi andmeid: nimi, kool, klass, isikukood, kontaktandmed: telefon, e-posti aadress, õpetaja/juhendaja nimi, ülesannete keel, võistlemise koht (linn), vanuserühm. Lisaks küsitakse, kas osaleja soovib edaspidi e-posti teel teaduskooli infot saada. Registreerimisandmeid säilitatakse üks aasta. Seejärel need kustutatakse. Võistlusprotokollid tulemustega avalikustatakse teaduskooli kodulehel isikustatud kujul ja neid isikuandmeid hoitakse 30 aastat. Kodulehel on isikuandmed avalikustatud otsingumootoritele kättesaamatul kujul.

Õppesessioonidele registreerumine toimub teaduskooli veebilehel elektroonselt. Registreerimisel küsitakse üldjuhul järgmisi andmeid: nimi, kool, klass, e-posti aadress, majutusvajadus (mitmepäevastel üritustel), erivajadused (nt toit). Vastavalt vajadusele võidakse küsida lisainfot vaba aja üritusel (töötuba, ekskursioon, muuseum jne) osalemise kohta. Lisaks küsitakse, kas osaleja soovib edaspidi e-posti teel teaduskooli infot saada. Exceli tabelit säilitatakse 3 aastat, kontaktidena kasutatakse 2 aastat.

Uurimislaboris osalevad õpilased panevad ennast kirja TÜ teaduskooli veebilehel loodud registreerimisvormi. Neilt küsitakse nime ja klassi. Kool on eelneva kokkuleppe alusel juba teada. Kui õpilased tulevad erinevatest koolidest, küsitakse ka kooli. Lisaks küsitakse, kas osaleja soovib edaspidi e-posti teel teaduskooli infot saada. Õpetajatelt küsitakse e-posti aadressi. Andmeid säilitatakse võrguserveris. Uurimislaboris kogutud õpilaste andmeid hoitakse üks aasta, õpetajate meiliaadresse säilitatakse viis aastat, seejärel need kustutatakse.

Teaduslaagrisse ja muudele (tasulistele) õpilasüritustele registreerumine toimub teaduskooli veebilehel elektroonselt. Registreerimisel küsitakse järgmisi andmeid: nimi, kool, klass, e-posti aadress, majutusvajadus (mitmepäevastel üritustel), erivajadused (nt toit). Vastavalt vajadusele võidakse küsida lisainfot vaba aja üritusel (töötuba, ekskursioon, muuseum jne) osalemise kohta. Lisaks küsitakse, kas osaleja soovib edaspidi e-posti teel teaduskooli infot saada.
Arve saatmiseks küsitakse arve saaja kohta järgmisi andmeid: osaleja/õpilase isikukood, arve maksja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, elukoha aadress. Andmeid säilitatakse võrguserveris õpilasürituse lõppemise järgselt 3 kuud rahastaja aruandeperioodi lõpuni, mille järel andmed kustutatakse.

Registreerumine toimub teaduskooli veebilehel elektroonselt või ürituse ajal paberkandjal. Küsitakse järgmisi andmeid: nimi, kool, e-posti aadress. Vastavalt vajadusele võidakse küsida lisainfot töötoas, loengus vm tegevuses osalemise kohta. Lisaks küsitakse, kas osaleja soovib edaspidi e-posti teel teaduskooli infot saada. Huvipäevade toimumise järgselt registreerumisandmed kustutatakse.

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Barlova teadusõhtu

Barlova teadusõhtul räägivad NASA teadlased eksoplaneetide murrangulistest avastustest

Tähtede õhtu 12.04

Tähtede õhtul kuuleme sellest, kuidas eestlased Kuule kipuvad