Autor:
Tartu Ülikool

Olümpiaadide ja võistluste hea tava

Olümpiaadide ja võistluste hea tavaga sätestatakse eetiline alus ühtsete käitumisstandardite kujundamiseks aineolümpiaadide ja -võistluste (edaspidi koos: võistlused) žüriidele ning kaastöötajatele selleks, et võistlustel koheldaks kõiki õpilasi võrdselt.

 1. Žürii liige käitub oma töös ausalt ja väärikalt ning juhindub olümpiaadide ja võistluste heast tavast.
 2. Žürii hindab kõiki võistlusel osalevaid õpilasi (edaspidi: õpilased) võrdselt ja objektiivselt, rakendades võimaluse korral motiveerivat hindamist.
 3. Hindamise läbipaistvuse huvides avalikustab žürii võistlusel kasutatud hindamispõhimõtted ja/või -skeemid koos võistlustulemustega.
 4. Hindamise teemal tekkinud vaidlused lahendab žürii, kaasates vajaduse korral Tartu Ülikooli teaduskooli (edaspidi: teaduskool).
 5. Iga žürii liige ja kaastöötaja hoolitseb selle eest, et võistlusel koheldaks kõiki õpilasi võrdselt, sealhulgas selle eest, et konfidentsiaalne teave (sh tulevaste võistluste teemad, ülesanded, lahendused, hindamisjuhised ja hindajate isikud) ei leviks tema kaudu väljapoole žürii liikmete ja kaastöötajate ringi enne salastamisvajaduse lõppu.
 6. Iga žürii liige ja ülesandeid koostav ja/või hindav kaastöötaja, kes on eraviisiliselt seotud võistlusel osaleva(te) õpilas(t)ega, teavitab esimesel võimalusel žürii esimeest võimalikust huvide konfliktist. Žürii esimees teavitab sellest teaduskooli. Isik on õpilasega eraviisiliselt seotud juhul, kui ta on tema lähisugulane või õpetaja või korraldab sellele õpilasele eraõpet või suhtleb muul põhjusel temaga korrapäraselt väljaspool teaduskooli või võistluse tegevusi.
 7. Žürii esimehe valimisel teavitab kandidaat žüriid võimalikust huvide konfliktist enne esimeheks valimist või, kui huvide konflikt on tekkinud žürii esimeheks valimise järel, esimesel võimalusel. Žürii otsustab isiku esimeheks valimise või ametis jätkamise. Žürii teavitab sellest teaduskooli.
 8. Õpilasega eraviisiliselt seotud žürii liige ja ülesandeid koostav ja/või hindav kaastöötaja võib žürii esimehe nõusolekul olla žürii liige. Žürii esimees võib seada tema žüriisse kuulumise tingimuseks kahepoolse nõusoleku, mis vormistatakse selle isiku ja žürii esimehe allkirjaga. Žürii esimehe huvide konflikti korral kirjutab nõusolekule alla žürii volitatud liige. Kui mõjuvad põhjused ei nõua, väldib žürii selle isiku žürii töös osalemist ülesannete koostaja ja/või hindajana vanuserühma(de)s, milles võistleva(te) õpilas(t)ega on ta eraviisiliselt seotud, samuti selle/nende vanuserühma(de) ülesannete teatavakssaamist talle enne võistlust.
 9. Õpilasega eraviisiliselt seotud žürii liige ja ülesandeid koostav ja/või hindav kaastöötaja ei tohi luua sellele õpilasele ebaausat eelist siseinfo põhjal, mis on saanud sellele isikule teatavaks žürii tegevuse käigus (nt võistlustulemuste vaidlustamisel). Muu hulgas ei tohi see isik kuni salastamisvajaduse lõpuni võimaldada kolmandatele isikutele ligipääsu ülesannetele ega muule võistlusega seotud konfidentsiaalsele teabele.
 10. Žürii liige esindab võistlusel ja selle korraldamisega seoses avalikkusega suheldes teaduskooli ning rahvusvahelisel võistlusel ka Eesti Vabariiki.
 11. Žürii esimees tagab, et kõik žürii liikmed ja kaastöötajad on olümpiaadide ja võistluste hea tavaga tutvunud ning järgivad seda.

 

Olümpiaadide ja võistluste hea tava failina.